Satış Ortaklığı Sözleşmesi

1. TARAFLAR
"Satış Ortaklığı Programı Sözleşmesi"
Ada Spor Ltd. ile "Satış Ortağı" arasındaki sözleşmenin elektronik olarak onaylanması ile birlikte karşılıklı olarak yürürlülüğe girmiştir.

2. TANIMLAR
"Cup" : Ada Spor Ltd.

"Satış Ortağı" : "Cup" tarafından "Satış Ortaklığı Programı"na kabul edilmiş web sitesi sahibi

SATIŞ ORTAKLIĞI PROGRAMI
"Cup"
tarafından geliştirilen ve yönetilen "Satış Ortaklığı Programı", "Satış Ortağı"nın "Cup" tarafından sağlanan reklam ve ilan içeriklerini, kendilerine ait olan ve "Cup"a bildirdiği web sitesinde yayınlamalarını ve sitelerinde yayınladıkları reklam ve ilan bilgileri doğrultusunda "Cup"a sağladıkları siparişler karşılığında "Cup" tarafından belirlenen bir ücrete hak kazanmalarını kapsar. "Satış Ortaklığı Programı", bu sözleşme doğrultusunda karşılıklı işbirliği ilkesi ve "Cup"un yönetimi doğrultusunda yürütülür.

"Satış Ortaklığı Programı" süreçleri şu şekildedir;
"Satış Ortağı" olmak isteyen web sitesi sahibi, "Satış Ortaklığı Programı"na dahil olmak üzere "Cup"a başvurur. Başvuru sahibinin web sitesi "Cup" tarafından incelenir ve aşağıda belirtilen kriterleri yerine getirdiği anlaşılırsa site sahibinin "Satış Ortağı" olmasına onay verilir.
1. Başvuru sahibinin site alan adı sub domain alan adı olmamalıdır,
2. Başvuru sahibinin sitesinde "Cup" tarafından yeterli bulunacak kadar içerik olmalı, aşırı reklam bulunmamalıdır,
3. Başvuru sahibinin sitesinde "Cup" tarafından başvuru sırasında ve sonrasında zararlı bulunabilecek nitelikte içerik olmamalıdır (Web sitesi; genel ahlaka uygun olmalı, suç sayılabilecek unsurları barındırmamalı, dini veya siyasi içerik taşımamalıdır).

"Cup" tarafından sağlanan reklam ve ilanların "Satış Ortağı"nın web sitesinde yayınlanmasını sağlayacak kod, "Satış Ortağı" tarafından kendi web sayfasına yerleştirilir.

3. SÖZLEŞMENİN KONUSU
İşbu sözleşme "Cup" tarafından geliştirilen ve yönetilen "Satış Ortaklığı Programı"nın çerçevesinin belirlenmesi ve "Satış Ortaklığı Programı" kapsamında "Cup" ve "Satış Ortağı"nın karşılıklı hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesine ilişkindir.

4. "SATIŞ ORTAĞI"NIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ
"Satış Ortağı";
a. "Cup" tarafından sağlanan reklam ve ilanların "Satış Ortağı"nın web sitesinde yayınlanmasını sağlayacak kodu, "Cup"a bildirdiği ve "Satış Ortaklığı Programı" kapsamında kullanacağı kendi web sitesine yerleştirmeyi,
b. "Satış Ortaklığı Programı" kapsamında gerçekleştirilen herhangi bir işlemin ya da "Cup"un "Satış Ortaklığı Programı" sisteminin düzgün çalışmasını etkileyecek bir girişimde bulunmamayı, sistemin işlemesini bozacak veya sekteye uğratacak herhangi bir yazılım ya da cihaz kullanmamayı,
c. İşbu sözleşmenin 6. maddesinde belirtilen yükümlülüklerini yine aynı madde içerisinde belirtilen şekilde yerine getireceğini,
d. İşbu sözleşme ile "Cup"a bildirdiği ve "Cup" tarafından verilen kodu yerleştirdiği kendi web sitesinin içeriğini işbu sözleşmenin 2. maddesinde belirtilen başvuru kriterlerine aykırı şekilde değiştirmeyeceğini,
e. Herhangi bir virüslü içerik bulundurmak veya hasar vermek, hukuka veya sözleşme kurallarına aykırı olarak sisteme müdahale etmek, yetkisiz giriş yapmak gibi fiillerle ve hukuka aykırı amaç veya eylemlerle elektronik ortamda saldırı ve benzer eylemlerde bulunmayacağını,
f. "Satış Ortaklığı Programı"nda "Satış Ortağı" olarak yer aldığı süre boyunca, "Üyelik Bilgilerim" bölümünde yer alan kendisine ait bilgilerin doğru olduğunu ve bu bilgiler değiştiği zaman değişen bilgilerde gerekli güncellemeleri ivedilikle yapacağını, sitedeki "Üyelik Bilgilerim" bölümünde yer alan kendisine ait herhangi bir bilginin hatalı veya noksan olmasından doğacak zararlardan dolayı sorumluluğun kendisine ait olduğunu ve bu yükümlülüklerinin herhangi birine aykırı davranması halinde "Cup" tarafından tazminat hakları saklı kalmak koşuluyla sözleşmenin hiçbir ihtara lüzum olmaksızın tek taraflı olarak fesh edilebileceğini ve "Cup"un maruz kalacağı her türlü zarardan sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

5. "Cup"UN YÜKÜMLÜLÜKLERİ
"Cup";
a. "Satış Ortaklığı Programı"na başvuru yapan ve kendisi tarafından onay verilen "Satış Ortağı"na, reklam ve ilanların "Satış Ortağı"nın web sitesinde yayınlanmasını sağlayacak kodları vereceğini,
b. İşbu sözleşmenin 6. maddesinde belirtilen yükümlülüklerini yine aynı madde içerisinde belirtilen şekilde yerine getireceğini kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

6. FİKRİ HAKLAR
"Satış Ortaklığı Programı" kapsamında "Cup" tarafından "Satış Ortağı"na sağlanan kodlar, tasarımlar da dahil olmak ve bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü fikri hak "Cup"a aittir.
"Cup" bu sözleşme hükümleri uyarınca "Satış Ortağı"nın yükümlülüklerini yerine getirebilmesi maksadıyla "Satış Ortağı"na "Cup"un "Satış Ortaklığı Programı" ile sınırlı olmak üzere telif haklarına tabi çalışmalarını, hizmetlerini ve bilgilerini kullanma yetkisi vermektedir.
"Cup" tarafından yazılı olarak izin verilmediği sürece "Satış Ortağı", "Cup"un telif haklarına tabii çalışmalarını çoğaltamaz, yayamaz, bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz veya hazırlayamaz.
"Cup", birinci fıkrada yer alan kullanım haricinde, telif haklarına tabi çalışmalarını, ticari ve hizmet markalarını, "Cup"un hizmetlerine, sitesine, ilanlarına ve reklamlarına ait ticari görünümü veya sitesi vasıtasıyla sağladığı başkaca varlık ve bilgilere yönelik tüm haklarını saklı tutmakta olup bunların kullanımı kendi yazılı iznine tabidir.

7. ÖDEME

7.1. ÖDEMEYE HAK KAZANMA
"Satış Ortağı"nın "Cup"tan "Satış Ortaklığı Programı" doğrultusunda ücret talep etme hakkı "Satış Ortağı"nın bu sözleşme içerisinde belirtilen yükümlülüklerini ve "Cup" tarafından web sitesinde belirlenen "Satış Ortaklığı Programı"na dair kural ve koşulları tam ve doğru bir şekilde yerine getirmesi ve kazandırdığı üyelerin alışveriş yapması halinde doğacaktır.

7.2. ÖDEMEYİ TALEP HAKKININ DOĞMASI ve KULLANIMI
"Satış Ortağı" tarafından hak kazanılan ücreti talep hakkı, ücretin 30 YTL (Otuz YeniTürkLirası)’ye ulaşması halinde doğacaktır. "Cup", "Satış Ortağı"nın hak kazandığı ücreti banka havalesi ile ödeyecektir.
"Satış Ortağı"nın hak kazandığı ücretin ödemesi "Satış Ortağı" tarafından "Satış Ortaklığı Programı"na kayıt sırasında bölümü içerisinde belirtilen banka hesabına yapılacaktır. Havale masrafı "Satış Ortağı"na aittir.

7.3. ÖDEMENİN YAPILMASI

7.3.1. "SATIŞ ORTAĞI" TARAFINDAN FATURA TANZİM EDİLMESİ DURUMU
"Satış Ortağı"nın fatura tanzim edeceğini belirtmesi halinde, "Satış Ortağı" hak kazanılan ücret miktarı üzerinden "Cup"a fatura tanzim eder. Ödeme, faturanın "Cup"a tebliğinden itibaren 5 (beş) işgünü içerisinde "Cup" tarafından  yapılacaktır.

7.3.2. "SATIŞ ORTAĞI" TARAFINDAN FATURA TANZİM EDİLEMEMESİ DURUMU
"Satış Ortağı"nın fatura tanzim etmeyeceğini belirtmesi halinde, ödeme (ödenecek bedelden yasal kesinti ve vergiler kesildikten sonra kalan miktar) "Cup" tarafından "Satış Ortağı"na Gider Pusulası kesilerek yapılır.

8. "Cup" KAYITLARININ GEÇERLİLİĞİ
"Satış Ortağı", işbu sözleşmeden doğabilecek ihtilaflarda "Cup"un kendi veritabanında tuttuğu elektronik ve sistem kayıtlarının, ticari kayıtlarının, defter kayıtlarının ve bilgisayar kayıtlarının muteber bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini, "Cup"u yemin teklifinden muaf kıldığını ve bu maddenin HUMK 287. Madde anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

9. FESİH
"Satış Ortağı"nın işbu sözleşmenin herhangi bir hükmüne aykırı davranması halinde "Cup", "Satış Ortağı"nı geçici olarak "Satış Ortaklığı Programı"ndan çıkarabileceği gibi dilerse sözleşmeyi herhangi bir mehil vermeden tek taraflı olarak derhal feshetmek hakkını da haizdir. "Satış Ortağı", işbu sözleşme hükümlerine aykırı davranarak sözleşmenin "Cup" tarafından fesh edilmesine sebebiyet vermesi durumunda, fesih tarihine kadar hak etmiş olduğu ücreti alma ve talep etme hakkından "Cup" lehine sarfınazar ettiğini kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

10. SÖZLEŞMENİN YÜRÜRLÜLÜĞE GİRİŞİ VE SÜRESİ
İşbu sözleşme, 1. maddede belirlenen tarihte yürürlüğe girer ve bu tarihten itibaren hesaplanacak bir yıllık sürenin bitiminden önceki 15 (onbeş) gün içinde taraflardan herhangi biri tarafından işbu sözleşmenin 11. maddesinde belirtilen biçimde bildirim yapılmak suretiyle feshedilmediği taktirde kendiliğinden taraflar arasında 12 ay süre ile yenilenmiş olur.

11. TEBLİGAT ADRESİ VE BİLDİRİMLER f
"Satış Ortağı", "Cup"un "Satış Ortaklığı Programı"na kayıt sırasında "Cup"a bildirdiği üyelik elektronik posta adresine yapılacak tebligatın yasal bir tebligatın bütün sonuçlarını doğuracağını kabul ve taahhüt eder.
İşbu Sözleşme’de aksi açıkça belirtilmedikçe, işbu Sözleşme uyarınca gereken veya izin verilen bütün bildirim, ihbar, talep, rıza veya onaylar ve başka haberleşmeler elektronik formatta olacak ve Taraflar tarafından belirtilen elektronik posta adreslerine gönderilecektir. "Satış Ortağı"nın belirtilen elektronik posta adresi, "Satış Ortağı"nın siteye üyelik sırasında "Cup"a bildirdiği elektronik posta adresidir. "Cup" için belirlenen elektronik posta adresi ise satisortakligi
@cup.com.tr adresidir.
Taraflar’ın her biri elektronik posta adresinde değişiklfik olması halinde, diğer Taraf’a yeni elektronik posta adresini ve bu yeni elektronik posta adresinin geçerli olacağı tarihi bildiren bir elektronik posta mesajı gönderecektir. Değişiklik bildirilmediği takdirde, eski elektronik posta adresine yapılan tebligat ulaşmış sayılacaktır.

12. UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ
İşbu sözleşmenin uygulanmasından doğabilecek ihtilafların çözümünde İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.